Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

DANANG LIGHTING MANAGEMENT COMPANY

Thông báo

Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

3 tháng trước
lượt bình luận    

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

        Căn cứ Công văn số 8001/UBND-KTTC ngày 26/11/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng;                                                                   

        Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BCĐĐCS ngày 25/11/2019 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đồng lần thứ nhất Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

        Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng thông báo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng với các nội dung sau:

        -  Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 12 năm 2019

        -  Địa điểm: Văn phòng Công ty số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

        -  Chương trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất:

        + Báo cáo tổng kết quá trình chuyển đổi Công ty;

        + Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần;

        + Thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

        + Thông qua Định hướng SXKD giai đoạn 2020-2022 của Công ty cổ phần;

        + Thông qua chế độ thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS;

        + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

        - Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, đề nghị Quý cổ đông lưu ý thực hiện các nội dung sau:

1. Cổ đông dự họp mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu để xác nhận tư cách cổ đông.

2. Nếu không tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền hợp lệ cho người khác đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện 01 lần.

3. Nghiên cứu Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và gửi ý kiến góp ý (nếu có) theo mẫu Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ .

        4. Nghiên cứu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt độngQuy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để ứng cử, đề cử và bầu cử người tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo các mẫu gửi kèm, đề nghị gửi về Công ty.

        5. Giấy ủy quyền, ứng cử, đề cử, góp ý dự thảo Điều lệ (nếu có), đề nghị gửi về Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng trước 16h ngày 06 tháng 12 năm 2019 theo thông tin sau:

        Nơi nhận giấy xác nhận tham dự  Đại hội, giấy uỷ quyền, phiếu góp ý và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

        Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

        Điện thoại: 0236.3565741.

        Email: ctqlvhdcs@danang.gov.vn.   

        Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

        Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

        Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.       

        Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động;

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

- Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ;

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần thứ nhất;

Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

- Bảng tổng hợp Danh sách cổ đông 

 

  • (0236). 3873255
  • (0236). 3816701

Video

Đà Nẵng thành phố tôi yêu!

Copyright © 2017 - Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng  |  Cung cấp bởi Vietstar media